دانلود فهرست بهای ابنیه سال 1399

با توجه به کاربردی بودن فهرست بهای ابنیه سال 1399 ، فایل pdf مربوطه جهت استفاده هموطنان عزیز در این قسمت قرار گرفته است.